Bắc Mỹ

Nguồn tài liệu cộng đồng

The North America region, including the USA and Canada is served by the Fedora Ambassadors NA (FAmNA) group.
Trang Fedora Wiki https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_North_America_(FAMNA)
Nhóm thư ambassadors@lists.fedoraproject.org
Sự kiện North American events listing on the Fedora Project wiki.
 

Các trang cộng đồng trong khu vực này

United States
Fedora
http://fedoraproject.org
 
 

Bạn muốn thêm website cộng đồng Fedora của địa phương mình? Gửi email cho nhóm Fedora website