Châu Mỹ La tinh

Nguồn tài liệu cộng đồng

The Latin America region, including Central & South America, is served by the Fedora Ambassadors LATAM group.
Nhóm thư embajadores-fedora-latam@lists.fedoraproject.org
Chat #fedora-latam on irc.libera.chat
Sự kiện LATAM events listing on the Fedora Project wiki.
 

Các trang cộng đồng trong khu vực này

Brasil
Cổng TTĐT cộng đồng Fedora Bra-xin
http://www.projetofedora.org
Chile
Cộng đồng Fedora Chi-lê
http://www.proyectofedora.cl
Nicaragua
Cộng đồng Fedora Ni-ca-ra-goa
http://fedora.org.ni
 
 

Bạn muốn thêm website cộng đồng Fedora của địa phương mình? Gửi email cho nhóm Fedora website