ઉત્તર અમેરિકા

પ્રદેશાનુસર સ્રોત

The North America region, including the USA and Canada is served by the Fedora Ambassadors NA (FAmNA) group.
ફેડોરા વિકી પાનું https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_North_America_(FAMNA)
મેઇલીંગ યાદી ambassadors@lists.fedoraproject.org
કાર્યક્રમો North American events listing on the Fedora Project wiki.
 

આ પ્રદેશ ની સમુદાય સાઇટ્સ

United States
Fedora
http://fedoraproject.org
 
 

તમારા સ્થાનીય ફેડોરા સમુદાય ની વેબસાઈટ ને અહીં દર્શાવા માંગો છો ?ફેડોરા વેબસાઇટ્સ ની ટીમ ને ઈમેલ કરો