લેટિન અમેરિકા

પ્રદેશાનુસર સ્રોત

The Latin America region, including Central & South America, is served by the Fedora Ambassadors LATAM group.
મેઇલીંગ યાદી embajadores-fedora-latam@lists.fedoraproject.org
ગૉષ્ઠી #fedora-latam on irc.libera.chat
કાર્યક્રમો LATAM events listing on the Fedora Project wiki.
 

આ પ્રદેશ ની સમુદાય સાઇટ્સ

Brasil
ફેડોરા બ્રાઝીલ સમુદાય
http://www.projetofedora.org
Chile
ફેડોરા ચીલે સમુદાય
http://www.proyectofedora.cl
Nicaragua
ફેડોરા નિકરાગુઆ સમુદાય
http://fedora.org.ni
 
 

તમારા સ્થાનીય ફેડોરા સમુદાય ની વેબસાઈટ ને અહીં દર્શાવા માંગો છો ?ફેડોરા વેબસાઇટ્સ ની ટીમ ને ઈમેલ કરો